אנתולוגית איפלק כנגד הטרור יצאה לאור גם במהדורה בשפה הרוסית

אנטולוגית איפלק לשלום (2016 – 2017), עורכת ראשית: פרופ' עדה אהרוני מייסדת ונשיאת איפלק העולמית פורסמה עד כה  ועברית.בהוצאה אלקטרונית בשלוש שפות: אנגלית, ספרדית, פורטוגזית.

אנו מאוד שמחים לבשר שבנוסף לשלושת השפות הנ"ל הופיעה כעת המדורה העברית של האנתולוגיה בעריכת עתליה רוזנברג, והמדורה בשפה רוסית בעריכת נולה קרן.

פרופ' אהרוני פנתה דרך הארגון למיטב הסופרים, המשוררים והחוקרים מכל העולם להשתתף באנתולוגיה נגד טרור ומלחמות ובעד השלום. 24 נציגי ארצות העולם נבחרו ויצירותיהם: מאמרים מעמיקים, סיפורי חיים מרתקים, שירים נפלאים, הייקו מתוחכמים ותמונות אומנותיות – מופיעים באנתולוגיה. בין היוצרים מישראל שמופיעים באנתולוגיה בכל השפות: עדה אהרוני, נולה קרן, הדר טופז, ספיה מחמוד, אירית ויסמן, ארנסטו קגן, רחלי אברהם-איתן, הלן בר-לב ועוד.

כריכת הספר:

1952-1

גוף הספר:

FINALL-1

שער אחורי:

HAPPYB-1


דברים שכתבה עורכת המהדורה הרוסית, נולה קרן בעברית, אנגלית וברוסית:

בשורה טובה: אנתולוגית השלום ונגד טרור של איפלק הופיעה ב5 שפות!

אנטולוגית איפלק לשלום (2016 – 2017), פורסמה עד כה בהוצאה אלקטרונית ב"אמזון" בשלוש שפות: אנגלית, ספרדית, פורטוגזית. עורכת ראשית: פרופ' עדה אהרוני מייסדת ונשיאת איפלק העולמית.

אנו מאוד שמחים לבשר שבנוסף לשלושת השפות הנ"ל הופיעה כעת המהדורה העברית של האנתולוגיה בעריכת עתליה רוזנברג, והמדורה בשפה רוסית בעריכת נולה קרן.

פרופ' אהרוני פנתה דרך הארגון למיטב הסופרים, המשוררים והחוקרים מכל העולם להשתתף באנתולוגיה נגד טרור ומלחמות ובעד השלום. 24 נציגי ארצות העולם נבחרו ויצירותיהם: מאמרים מעמיקים, סיפורי חיים מרתקים, שירים נפלאים, הייקו מתוחכמים ותמונות אומנותיות – מופיעים באנתולוגיה. בין היוצרים מישראל שמופיעים באנתולוגיה בכל השפות: עדה אהרוני, נולה קרן, הדר טופז, ספיה מחמוד, אירית ויסמן, ארנסטו קגן, רחלי אברהם-איתן, הלן בר-לב ועוד.

דרך האנתולוגיה של איפלק, המשתתפים חברו יחדיו ככוח הגנתי כנגד ההתפשטות של סרטן הטרור המאיים על הכפר הגלובלי שלנו.

אהרוני פנתה אלי (נולה קרן – עורכת, משוררת, שחקנית), להיות אחראית על הוצאת האנתולוגיה בשפה הרוסית. היא המליצה לתרגם חלק מרכזי מהאנתולוגיה מאנגלית לרוסית. אני מודה לפרופ' עדה אהרוני על אמונתה האמיצה בי.

פניתי לילנה קוצ'רגינה להשתתף יחד איתי כעורכת באנתולוגיה ברוסית. נבחרו 17 סופרים ומשוררים דוברי רוסית, כולל משוררים ישראלים.

העבודה על אנתולוגית איפלק בשפה הרוסית נמשכה יותר משנה. לאחרונה העבודה הסתיימה בהצלחה רבה, דבר שהוכיח לנו שנושא השלום ונגד הטרור הוא נושא חשוב מאוד לכולנו, כי המילים הן הנשק המוצלח שלנו!

אני רוצה להודות לילנה קוצ'רגינה ולנ.א. טליס, שעזרו באירגון והעריכה בשפה הרוסית וגם על השם שנתנו ליצירה קבוצתית בשפה רוסית: "להמשך החיים בעולם יש לגרש את הטרור והמלחמה".

אני רוצה להודות לפרופ' עדה אהרוני על העזרה והתמיכה התמידית. גם למוטי גרנר – מנהל רדיו איפלק, מגיע תודות על עזרתו בעבודה הטכנית ועל יצירת  כריכת האנתולוגיה בשפה הרוסית. אני גם רוצה להודות מכל הלב לכול המשתתפים על יצירותיהם היפות והחשובות.

לתשומת לב:

את אנטולוגית השלום בשפה הרוסית, כמו ביתר השפות,  אפשר למצוא באתר איפלק באינטרנט ב- https://adaaharonihebrew.wordpress.com/?p=563


Приятные новости: Антология мира ИФЛАК против терроризма
опубликована на пяти языках!

В электронной публикации «Амазон», вышла Антология Мира ИФЛАК (2016-2017) на трех языках: английском, испанском и португальском под редакцией проф. Адой Ахарони, основателя и президента международного форума ИФЛАК.

Мы очень рады сообщить, что в дополнение к трем вышеупомянутым языкам в настоящее время вышла Антология на иврите под редакцией Аталии Розенберг и на русском языке под редакцией Нолы Керен.

Профессор Ахарони призвала через организацию ИФЛАК  лучших писателей, поэтов и исследователей всего мира участвовать в Антологии Мира против террора. Работы представителей из 24 стран мира были отобраны в Антологию: статьи, завораживающие истории из жизни, замечательные стихи, хайку и художественные фотографии и картины. В Антологию Мира вошли также и Израильские представители: Ада Ахарони, Нола Керен, Адар Топаз, Сафия Махмуд, Вайсман Минкович Ирит, Рахели Аврахам-Эйтан, Элен Бар-Лев

Антология Мира ИФЛАК,  таким образом,  объединила всех  участников выступить против распространения ракового заболевания  терроризм на нашей планете.

Проф. Ахарони предложила мне (Нола Керен – редактор, поэт, актриса), быть ответственной за Антологию Мира  на русском языке. Она порекомендовала перевести важные материалы Антологии с английского языка на русский.

Я благодарю профессора Аду Ахарони за высокое доверие.

Я обратилась к Елене Кочергиной члену Межрегионального союза писателей Украины помочь мне в редактировании организации Антологии на русском языке. Для участия в Антологии были отобраны 17 русскоязычных поэтов с Украины, включая поэтов, живущих в Израиле: Керен Нола,  Вайсман Минкович Ирит,  Хмельницкая Нина, Шехтман Марк.

Работа над Антологией на русском языке продолжалась больше года. Но ее успешное завершение лишь подтвердило, что тема Мира – это тема каждого из нас, что слово – это наше оружие!

Я хочу поблагодарить Елену Кочергину и N.A.Talis, которые помогли мне в редакции раздела на русском языке и предложили прекрасное название сборнику работ, который объединил русскоязычных поэтов Украины “ Ради жизни на земле – нет террору и войне!”

 

Я хотела бы поблагодарить проф. Аду Ахарони за своевременную помощь и поддержку в процессе работы, Моти Гернер – Радио Основателя ИФЛАК за создание обложки для русскоязычной Антологии, а также за оказание технической помощи.

Я также хочу от всего сердца поблагодарить всех участников за их прекрасные и важные работы.

 

Пожалуйста, обратите внимание:
Антологию мира на русском языке и на других языках можно найти на сайте ИФЛАК в интернете:  https://adaaharonihebrew.wordpress.com/?p=563


IFLAC: International Forum for the Literature and

Culture of Peace  (started in 1999).

“Amazon” published the IFLAC Anthology of peace (2016-2017) in three languages: English, Spanish, Portaguese,  headed by Prof. Ada Aharoni –

Founding President of  IFLAC: International Forum for the Literature and Culture of Peace  (started in 1999).

We are very glad to inform you that in addition to the three languages above, the Hebrew language edition of the IFLAC Anthology has now appeared, edited by Atalia Rosenberg, as well as the Russian edition edited by Nola Keren.

Prof. Aharoni has approached famous writers, poets and researchers from all over the world to participate in the creation of the anthology against terrorism and wars, and for peace. Twenty four representatives of the countries of the world were chosen and their works: deep articles,amazing life stories,wonderful poems,wise haiku, artistic pictures, appear in the IFLAC Anthology. Among  the Israeli writers, poets and artists who appear in the anthology are:Ada Aharoni, Nola Keren, Hadar Topaz, Safia Mahmud, Irit Weisman, Ernesto Kagan, Racheli Avraham-Itan, Helen Bar-Lev.

Through the IFLAC Anthology the participants have joined together as an artistic defense force against the spreading of the cancer of terror endangering our global village.

Ada  Aharoni approached me (Nola Keren – editor, poet, actress), to be responsible for the publication of the anthology in Russian. She recommended translating a major part of the anthology from English to Russian. I thank Prof. Ada Aharoni for her courageous faith in me.

I sent a request to Ukraine to Elena Kochergina, a member of the Inter-regional Union of Writers of Ukraine, to participate in the Anthology. 17 Russian-speaking poets from Ukraine, including poets living Nola Keren, Vaisman Minkovich Irit, Khmelnitskaya Nina, Shekhtman Mark were chosen.

The work on the Russian-language IFLAC Anthology lasted more than a year. It was finished now with great success. It proved that the subject of peace and against terror, is a subject in the heart of each of us, words are our successful weapons!

I would like to thank Elena Kochergina and N.А. Talis, who helped me to organize and edit the IFLAC Anthology in Russian language. I would like thank them as well for the following quotation:  "For the continuation of life in our world, terror and war must be expelled!"

I would like to warmly thank Prof. Ada Aharoni for her constant help and support, and for the time spend in helping me correct part of the materials from English and Hebrew.   Motti Garner, the Radio Director of IFLAC deserves many thanks for his help in creating the cover of the Anthology in Russian and for his technical work. I also want to thank all the participants in the IFLAC Anthology, for their beautiful works.

NOTE:

The IFLAC Anthology of Peace and against terror in Russian, as in all other languages, can be found on the IFLAC  website on the Internet:    https://adaaharonihebrew.wordpress.com/?p=563

 

 

 

 

מודעות פרסומת

"האישה כמנהיגה ופורצת דרך" – מאמר ביקורת על ספרה החדש של פרופ' עדה אהרוני

"עת לנטוע ועט לקצור"  הוא שם המאמר המקיף והממצה על ספרה החדש של פרופ' עדה אהרוני – "זר תבואה". המאמר נכתב ע"י המשוררת, המבקרת והעורכת אדלינה קליין ופורסם באתר "News1 – מחלקה ראשונה".

כריכה הספר זר תבואה מאת פרופ' עדה אהרוני
כריכת הספר זר תבואה מאת פרופ' עדה אהרוני

 ניתן לקרא את מאמר הביקורת בקישור הבא –  "עת לנטוע ועט לקצור" .

אנתולוגית איפלק לשלום ואנטי טרור 2017 פורסמה וניתנת להורדה חופשית

פרופ' עדה אהרוני

IFLAC_Antology_Cover.png

איפלק – הפורום הבינלאומי לתרבות השלום פרסם את האנתולוגיה השנתית לשלום ואנטי טרור. ניתן להוריד ולקרוא את האנתולוגיה כאן:

אנתולוגיה איפלק 2017

View original post

האנתולוגית החשובה והמרתקת מאת "איפלק: הפורום לתרבות וספרות השלום" –   על הנושאים הכה אקטוליים: אנטי-טרור ושלום (2017) פורסמה וניתנת להורדה חופשית.אנא הפיצו אותה לכל הגורמים ולכל חבריכם, לבניית תרבות שלום במקום תרבות אלימה וטרור.  בתודה ובברכת שלום, צוות איפלק

מקור: אנתולוגית איפלק לשלום ואנטי טרור 2017 פורסמה וניתנת להורדה חופשית

אנתולוגית איפלק בנושאים אנטי טרור ושלום 2017 פורסמה וניתנת להורדה חופשית

IFLAC_Antology_Cover.png

איפלק – הפורום הבינלאומי לתרבות השלום פרסם את האנתולוגיה השנתית לשלום ואנטי טרור. ניתן להוריד ולקרוא את האנתולוגיה כאן:

אנתולוגיה איפלק 2017

סרטה של עדה אהרוני בהקרנה חגיגית לכבוד יום האשה בנוכחות השרה גילה גמליאל

1.png

2.png

השרה גילה גמליאל עם עדה ונטע.jpg

השרה גיךה גמליאל, עדה אהרוני ונטע דוברין, מנהלת בית יד לבנים

יעקב שחם עם עדה אהרוני
עדה אהרוני והעורך יעקב שחם

השרה גילה גמליאל מברכת על הסרט - רימון הסולחה והכבוד.jpg

השרה גילה גמליאל מברכת על הסרט

השרה גילה גמליאל והקהל ביד לבנים.jpg
השרה גילה גמליאל מברכת על הסרט "רימון הכבוד והסולחה"

העורך יעקב שחם עם פרופ' עדה אהרוני, ברכה סלע ונטע דוברין.jpg